Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е сложен и комплексен процес свързан с оптимизирането на консумацията и загубата на енергия. Резултатите от прилагането на мерките за енергийна ефективност са свързани, както с типа на електрическите консуматори така и с общите характеристики на помещенията и/или сградите. Намаляването на потреблението и загубите на енергия, води до понижаване на текущите разходи за електричество. Приложена в мащаб, енергийната ефективност се превръща в стратегическа инвестиция за всяко домакинство, бизнес или организация. Поради тази причина, европейския съюз отдава все по-голямо значение на този метод, а целта основната цел на Брюксел е до 2020 г. общото потребление в Европа да бъде редуцирано с 20%. Мерките за повишаване на енергийната ефективност са благоприятни за постигане на устойчивост при доставките на електричество. Освен по-ниски разходи, енергийната ефективност допринася и с намаляването на емисиите, на парникови газове. Тези характеристики са в основата на стратегическия приоритет на Съюза.

„Термал Инженеринг” е сред лидерите предлагащи цялостни решения за постигането на оптимална енергийна ефективност.