ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО
 
 
Ръководството на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД официално декларира своята политика по управление на:
 • КАЧЕСТВОТО
 • ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Политика, която е огласена, прилагана и поддържана на всички нива във фирмата. 
Управленската политика  на  „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД  е насочена към:
ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИСЦИПЛИНА В РАБОТАТА НА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ, С ЦЕЛ ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И СПЕЧЕЛВАНЕ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ /проекти, строителство и ремонт на сгради, инсталации, съоръжения, сервиз, обледване, сертифициране и изпълнение на мерки за ЕЕ на сгради / ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

За постигане на тези цели Ръководството на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД провежда активна, целенасочена и постоянно усъвършенстваща се политика по следните важни направления:
 1. КАЧЕСТВО НА РАБОТАТА
 • Приоритет на качеството в дейността на всички служители и отдели на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД.
 • Качество на извършваните услуги и строително-монтажни работи в пълно съответствие с нормативните изисквания и стандарти като основа на всички пазарни стратегии и планове на фирмата.
 • Изграждане на корпоративно доверие в клиентите чрез стриктно спазване на договорените срокове за изпълнение, съчетано с качествено изпълнение.
 • Бързо внедряване на всички най-нови съвременни материали и технологии в работата.
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.
 • Постоянно подобряване на Системите за управление и контрол.
 • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси.
 • Постоянно повишаване квалификацията на ръководния и изпълнителски персонал.
 • Привличане на целия персонал за активно участие в управлението на качеството чрез обучение и мотивация.
 
 1. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • Оценка и конкретни мерки за контрол на риска, непрекъснато подобряване условията на труд, контрол за самоопазване на персонала от съществуващите и предотвратяване появата на нови рискове.
 • Реализация на по-високи  от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.
 • Прилагане на принципа на превантивност за предотвратяване и недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към всеки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Осигуряване и задължително използване на рискови места на най-добрите лични предпазни средства.
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и екологични инциденти;
 • Грижа за здравето и безопасността за външни посетители на територията и обектите на фирмата чрез информиране за източници на евентуални опасности и осигуряване на контрол на достъпа до тях.
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.
 
 1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците.
 • Постигане на съответствие с приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните изисквания.
 • Икономично потребление на ресурсите – биомаса, газ, ел. енергия и вода.
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми.
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните технологични отпадъци, както и правилно оползотворяване и обезвреждане на генерираните отпадъци.
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда.
 • Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността, екологичната култура на персонала  и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда.
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
   
 1. СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ
 • Планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в качеството на работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 • Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси свързани с постигане на целите на организацията за качество на извършваните услуги и СМР, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
   
 1. КЛИЕНТИ
 • Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност.
 • Създаване и поддържане на конкурентни предимства базирани на цена, качество, стриктно спазване на сроковете и ангажираност в гаранционния срок, с цел удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД.
 • Получаване и анализиране на обратна информация от клиентите за качеството на извършените услуги и СМР, спазването на сроковете, впечатленията от работниците и служителите, и дали се доближаваме до техните очаквания.
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите.
 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, анализ на допуснати грешки и набелязване на мерки за предотвратяването им в бъдеще.
 • Системен контрол върху изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата.
 • Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност и резултатност.
 • Постоянно подобрение на дейността, чрез набелязване на нови цели и вземане на решения за тяхното постигане, основавайки се на опита от постигнатите до момента резултати.
 • Анализ и подобряване на управленските процеси, свързани с управление на качеството на продуктите и услугите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 
 
 1. МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
За осигуряване качество на услугите и извършените работи, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД следи за:
 • Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и нормативни документи.
 • Непрекъснато поддържане в изправност на работните машини, комуникационното и компютърно оборудване.
 • Непрекъснато поддържане в добро състояние на личните предпазни средства и работно облекло.
 1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 • Поддържане на актуална база данни на националните и международни нормативни документи.
 • Периодичен анализ и оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от национални и международни нормативни документи.
 
Като Ръководство на фирмата,  ние следвайки тази управленска политика се стремим „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД  да се наложи като утвърден и предпочитан партньор в областта на:
 • Проектиране на отоплителни, климатични, слънчеви и газови инсталации.
 • Доставка на материали, машини и съоръжения за отоплителни, климатични, слънчеви и газови инсталации.
 • Изграждане и сервизиране на отоплителни, климатични, слънчеви и газови инсталации.
 • КИП и А /автоматизация и управление/ на отоплителни, климатични, слънчеви и газови инсталации.
 • Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.
 • Обследване за ЕЕ /енергийна ефективност/ на сгради, издаване на Енергийни Паспорти на сгради, Доклад за оценка за съответствие на проекти по част ЕЕ, сертифициране и изпълнение на мерки за ЕЕ на сгради.
За изпълнението на тази политика, Ръководството на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД разработи и внедри ИСУ /Интегрирана Система за Управление/, отговаряща на стандартите:
      
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
 • Интегрираната система за управление на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД е изградена на базата на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и на националните стандарти. Документирането на системата е осъществено на три нива: Наръчник на интегрираната система за управление, Основни и Работни процедури и Оперативни документи.
 • Всеки служител и работник на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД е персонално отговорен за изпълнението на своите задължения. При констатиране на несъответствия, пропуски или грешки е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му, или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.
 • Задължение на всеки ръководител е организацията за осъществяване на целите по качеството, управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, които са от първостепенно значение за нашата дейност.
 • Управителят на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД очаква и изисква от всички служители лично участие за постигането на целите, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от Интегрираната система за управление. Управителят делегира права на ръководния персонал за постигане на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда  в процеса на работа на всички служители.
 • Управителят, ръководителите, служителите и работниците, всички заедно и всеки един лично отговаря за поддържане и развиване на ИСУ /Интегрирана Система за Управление/ така, че да се постигнат целите за :
Непрекъснато подобряване на цялостната ни дейност;
Разширяване на пазарните позиции на фирмата;
Конкретност и резултатност на планираните цели;
Удовлетворяване изискванията на клиентите, относно качество на предоставяните услуги;
Създаване на условия за пълноценна реализация на всеки служител на фирмата;
 • Политиката по качеството, Наръчникът на интегрираната система за управление, документираните процедури и работните инструкции са задължителни за всички от фирмата.
 
           В тази връзка Ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД:
 • да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност.
 • да познават добре ИСУ /Интегрираната Система за Управление/
 • да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие. 
 
ДЕКЛАРИРАМ:
личното си участие, отговорност и осигуряването на необходимите средства и ресурси за изпълнението на обявената политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, гарантираща очакванията на клиентите да получат качествен продукт, очакванията на служителите и работниците на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД за ЗБУТ, очакванията на всички нас за една по-чиста околна среда и свързаното с това трайно утвърждаване на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД като непрекъснато просперираща доказана на пазара фирма.
 
 
 
12.01.2015 г.