ГЛАВНА ЦЕЛ НА „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД:
 
ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИСЦИПЛИНА В РАБОТАТА НА ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ, С ЦЕЛ ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И СПЕЧЕЛВАНЕ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ С КАЧЕСТВЕН ПРОДУКТ /проекти, строителство и ремонт на сгради, инсталации, съоръжения, сервиз, обледване, сертифициране и изпълнение на мерки за ЕЕ на сгради/, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
 

 
ОБЩИ ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО
 

 1. ПО КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:
 • Приоритет на качеството в дейността на всички служители и отдели на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД.
 • Качество на извършваните услуги и строително-монтажни работи в пълно съответствие с нормативните изисквания и стандарти като основа на всички пазарни стратегии и планове на фирмата.
 • Изграждане на корпоративно доверие в клиентите чрез стриктно спазване на договорените срокове за изпълнение, съчетано с качествено изпълнение.
 • Бързо внедряване на всички най-нови съвременни материали и технологии в работата.
 • Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.
 • Постоянно подобряване на Системите за управление и контрол.
 • Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси.
 • Постоянно повишаване квалификацията на ръководния и изпълнителски персонал.
 • Привличане на целия персонал за активно участие в управлението на качеството чрез обучение и мотивация.
 
 1. ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (ЗБУТ):
 •  Оценка и конкретни мерки за контрол на риска, непрекъснато подобряване условията на труд, контрол за самоопазване на персонала от съществуващите и предотвратяване появата на нови рискове.
 • Реализация на по-високи  от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа.
 • Прилагане на принципа на превантивност за предотвратяване и недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към всеки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Осигуряване и задължително използване на рискови места на най-добрите лични предпазни средства.
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и екологични инциденти.
 • Грижа за здравето и безопасността за външни посетители на територията и обектите на фирмата чрез информиране за източници на евентуални опасности и осигуряване на контрол на достъпа до тях.
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.
 
 1. ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОС):
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците.
 • Постигане на съответствие с приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти с корпоративните изисквания.
 • Икономично потребление на ресурсите – биомаса, газ, ел. енергия и вода.
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми.
 •  Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните технологични отпадъци, както и правилно оползотворяване и обезвреждане на генерираните отпадъци.
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда.
 • Осигуряване на необходимото обучение за повишаване на компетентността, екологичната култура на персонала  и засилване на личната отговорност към опазване на околната среда.
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
  
За постигането на тези общи цели дружеството набеляза за изпълнение следните конкретни цели:
 
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
 
 1. Контрол на качеството в дейността на всички работници, служители и отдели на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД.
 2. Пълно съответствие с нормативните изисквания и стандарти на извършваните услуги и строително-монтажни работи.
 3. Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и нормативни документи.
 4. Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители на фирмата.
 5. Постоянен контрол на цените и отстъпките на нашите доставчици и подизпълнители чрез сравнителни таблици. Контакти с нови доставчици и подизпълнители с цел създаване на конкурентна среда и постигане на оптимални цени.
 6. Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, анализ на допуснати грешки и набелязване на мерки за предотвратяването им в бъдеще.
 7. Бързо внедряване на всички най-нови съвременни материали и технологии в работата.
 8. Поддържане на GPS система за контрол на движението и престоите на фирмените автомобили.
 9.  Подръжка на актуален фирмен сайт и постоянната му актуализация.
 10. Отношенията с клиентите да се създават, поддържат и развиват на основата на честност и коректност.
 11. Стриктно спазване на договорените с клиентите срокове за изпълнение, съчетано с качество.
 12. Получаване и анализиране на обратна информация от клиентите за: качеството на извършените услуги и СМР, спазването на сроковете, впечатленията от работниците и служителите, и дали се доближаваме до техните очаквания.
 13. Контрол за личната отговорност на всеки служител и работник на „ТЕРМАЛ инженеринг” ООД за изпълнението на неговите задължения. При констатиране на несъответствия, пропуски или грешки е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му, или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки.
 14. Делегиране на конкретни права на ръководния персонал за постигане на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда  в процеса на работа на всички служители.
 15. Управителят, ръководителите, служителите и работниците, всички заедно и всеки един лично да отговарят за изпълнение, поддържане и развиване на ИСУ /Интегрирана Система за Управление/.
 16. Системен контрол върху:
 • Изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата.
 • Спазването на работното време.
 • Работната и технологична дисциплина.
 1. Постоянно повишаване квалификацията на ръководния и изпълнителски персонал. Годишна програма за обучение:
 • Обучение на персонала минимум 1 път на три месеца.
 • Изпращане на периодични обучения на организирани от нашите партньори семинари.
 • Изпращане на периодични обучения извън страната в заводи наши доставчици в Германия, Италия, Франция и др.
 • Актуализиране на персоналните документи за квалификация на персонала или придобиване на нови.
 1. Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала.
 2. Постоянно подобрение на дейността, чрез набелязване на нови цели и вземане на решения за тяхното постигане, основавайки се на опита от постигнатите до момента резултати.
 3. Поддържане на старите и придобиване на нови документи и сертификати на фирмата.
 4. Поддържане на актуална база данни на националните и международни нормативни документи.
 5. Провеждане на постоянен контрол по спазване на работните инструкции по безопасност и въвеждане на система за налагане на санкции на всички, допуснали нарушения.
 6. Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряване на ЗБУТ.
 7. Непрекъснато поддържане в добро състояние на личните предпазни средства и работно облекло.
 8. Непрекъснато поддържане в изправност на работните машини, комуникационното и компютърно оборудване.
 9. Предотвратяване на замърсяването на ОС посредством:
 • Използване на процеси, практики, материали или продукти, с които се избягва, намалява или контролира замърсяването,като рециклиране на всички генерирани отпадъци,оценени като значими, създаване на необходимата организация за повторно оползотворяване на суровини / материали, строителен инвентар с цел удължаване на техния жизнен цикъл.
 • Провеждане на строг контрол по отношение на ефективното използване на материалите и извършване на замяна при необходимост,като резултатите да се докладват устно на провежданите от Ръководството оперативки.
 1. Поддържане на договорни отношения с оторизирани фирми за предаване и рециклиране на всички генерирани отпадъци,оценени като значими.
 2. Крайното потребление на горива и изпускане на изгорели газове да се управлява чрез периодична профилактика и сервизно обслужване на транспортния парк с цел минимизиране на неблагоприятните ефекти за ОС и намаляване на разхода.

 
 12.01.2015 г.