Успешно изпълнен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас от „Термал Инженеринг” ООД

01 Април 2020 г.

Успешно изпълнен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас от „Термал 
Инженеринг” ООД
С минимална намеса, в рамките на проекта се монтира нов панорамен асансьор със стоманена конструкция, който максимално ажурно и с лекота да се вписа в съществуващия интериор и даде решение за реализиране на достъпен маршрут за хора с увреждания през главните входове на сградата до всички етажни нива. Изпълни се ново покривно остъкляване върху съществуващата метална конструкция на оберлихта и беше премахнато хоризонтално интериорно покритие на 4 етаж.

С цел оптимизиране на бюджетните разходи и постигане икономии на енергия, „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” внедри системата за сградна автоматизация /BMS/, с която обект на контрол и мониторинг са: отопление / охлаждане офиси; вентилационни системи за пресен въздух на архив; противодимни вентилации; топлинен и студов център; електрически измервания; интеграция на осветление общи части; управление на фасадно осветление; пожароизвестителна система и интеграция на система фотоволтаици.

Класът на енергопотребление на общинската сграда се повиши от D на B и с изграждането на покривна фотоволтаична система за собствени нужди, демонтаж на всички стари индивидуални климатици и инсталиране на нов термопомпен агрегат, изпълнение и въвеждане в действие на нова котелна и отоплителна инсталации с ефективна, изолирана тръбна мрежа в сградата. Във всички същестуващи офисни площи беше изпълнен послоен монтаж на топлоизолационни елементи от минерална вата отвътре по външните ограждащи стени в предстенни обшивки от гипсокартон.

С изпълнението на проекта се реализираха три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация; подобряване комфорта на обитаване; осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.

Проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26 ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0005-C01 е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
« всички новини