Слънчеви системи

Слънчевите системи са устройства, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Този системи намират широко приложение и заемат все по-голям дял при производството на електроенергия, тъй като метода е един от най-екологичните и щадящи природата. Слънчевите системи се наричат още фотоволтайчни системи (от английски photovoltaic).

Системите от слънчеви колектори имат много широко приложение. Подходящи са за случаите, когато няма на разположение електрическа енергия от мрежата. Слънчеви батерии под формата на слънчеви панели, монтирани на покривите на сградите, могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством инвертори. Слънчевите батерии са иключително рентабилна инвестиция. При средна експлатация от 40 години те могат да се изплатят многократно (от 6 до 30 пъти в зависимост от типа и мястото, на която е поставена). Една слънчева система, възвръща инвестицията си средно за около 5 години.