“Термал инженеринг” ООД е инженерингова фирма, която се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност.

Разполагаме със собствени монтажни групи от високо квалифицирани специалисти и монтажници, обезпечени с всички материално-технически средства, инструменти и транспорт, необходими за качествено и бързо изпълнение на гореописаните инсталации.

Фирмата е внедрила система за управление на качеството, екология и здравословни и безопасни условия на труд: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 

Дружеството е развило различни дейности в областите:
 • Отопление и климатизация
 • Газификация
 • ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/, слънце и биомаса.
 • Проектиране, строителство и ремонт на сгради
 • Обследване, сертифициране и изпълнение на мерки за ЕЕ /енергийна ефективност/ на сгради
Услугите, предлагани от дружеството ни основно включват:
 • Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни,вентилационни и климатични инсталации .
 • Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви инсталаци
 • Проектиране, доставка и монтаж на инсталации на биомаса: дърва, пелети, дървесен чипс
 • Проектиране, доставка и монтаж на газови инсталации на метан /природен газ/ и LPG /пропан-бутан/
 • Извършване на сервизни услуги на отоплителни, климатични, газови и слънчеви инсталации
 • Строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради Услуги в областа на ЕЕ /енергийната ефективност/: обследване на сгради за ЕЕ, проекти по част ЕЕ, оценка за съответствие по ЕЕ, енергиен паспорт, сертифициране на сгради за ЕЕ, изпълнение на мерки за ЕЕ на сгради.