Газови инсталации

Предимствата на природния газ спрямо другите горива, като ценна химисекка суровина, високоефективно технологично и енергийно гориво, в т.ч. и за автомобилния транспорт, определят 21 век като век на метана. Високите изисквания за опазване на околната среда налагат замяната на течните и твърди горива с природен газ. Тези тендении, характерни за страните от ЕС, са в сила и за България във връзка с хармонизирането на нашите стандарти с европейските норми и присъединяването към ЕС.
  • По-ниски цени в сравнение с другите енергоносители;
  • Минимални загуби на енергия при пренасянето му;
  • Възможност за индивидуално измерване и регулиране на консумацията, т.е. всяко жилище е назависимо;
  • Сравнително по-ниски инвестиции и експлотационни разходи в сравнение с централизираното топлоснабдяване;
  • Няма необходимост от допълнително топлинно счетоводство;
  • Непрекъснатост на захранването и сигурност на доставките;
  • Развитие и създаване на нови технологии и работни места;
  • Икономии на първична енергия, които се реализират от високия КПД и директното превръщане на газа в енергия;
  • Подобряване на екологичната обстановка и условията на живот в населените места;
Природния газ е незаменим като суровина в някои производства на химическата промишленост и има висока екологична ефективност. Той е ефективен енергоносител в черната и цветна металургия, в стъкларската, порцелановата и циментовата промишленост, както и в нефтопреработката. Регулирането на горивните процеси е по-леко и екологически ефективно, а изгарянето по-пълно. Използването му за директно сушене е предпочитано, той като не замърсява продуктите с токсични вещества.

Термал Инженеринг предоставя високо-технологични решения за интегриране на газови инсталации в производствени и промишлени обекти, офиси, административни учреждения и жилищни обекти. Нашите квалифицирани специалисти могат да направят професионална консултация или да изготвят индивидуални проекти, съобразени с изискванията на всяка фирма или дом. Дългогодишния опит в областта на газовите инсталации, качеството на вложените продукти и квалификацията на нашите служители, утвърждават лидерската позиция на фирмата.